LEVERANSVILLKOR FÖR LOUWMAN SVERIGE AB

(Suzuki Småland drivs av Louwman Sverige AB – generalagent för Suzuki bilar i Sverige)


Försäljning via hemsida eller i övrigt på distans gentemot konsument och näringsidkare


1.    Bakgrund

Dessa leveransvillkor (”Villkoren”) tillämpas när en privatperson (”Konsumenten”) eller näringsidkare (”Köparen”) ingår avtal om köp eller leasing av fordon med Louwman Sverige AB, org.nr: 556713-6725, generalagent för Suzuki i Sverige, (”Säljaren”) genom hemsidan suzukismaland.se, (”Hemsidan”) eller genom annat distansavtal eller avtal utanför affärslokaler. För det fall avtal ingås mellan Säljaren och Konsumenten noteras särskilt att bl.a. lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämpas.

Köparen och Konsumenten benämns gemensamt som ”Kunden”. För det fall en särskild reglering gäller gentemot Köparen respektive Konsumenten framgår sådan information av Villkoren.

Villkoren omfattar försäljning av både begagnade och nya bilar (”Bilen”). För det fall särskild reglering gäller för begagnat- alternativt nybilsförsäljning framgår det av Villkoren. 

Kunden samtycker till och godkänner Villkoren genom att kryssa i den s.k. clickwrap som framgår i kassan via Hemsidan. Genom sådant godkännande intygar Kunden att denne har tagit del av Villkorens innehåll och har förstått dess innebörd.

Köp av Bil via Hemsidan får endast genomföras av personer som har fyllt 18 år och det krävs vidare att Kunden genomför köpet med BankID. För det fall köp av Bil ingås via telefon eller e-post – alternativt genom annat distansavtal eller avtal utanför affärslokaler – kommer Kunden erbjudas möjlighet att ingå köpet genom s.k. elektronisk signatur. Även vid sådana köp ska person som ingår köpet ifråga ha fyllt 18 år.

För det fall Villkoren ger upphov till frågor är Kunden välkommen att kontakta Säljaren enligt följande kontaktuppgifter:
kund@suzuki.se


2.    Avtal, beställning m.m.

2.1    Ett avtal om köp av Bil ingås mellan Kunden och Säljaren (”Köpeavtalet”) först efter det att Säljaren har bekräftat beställningen genom att tillställa Kunden en orderbekräftelse (”Orderbekräftelsen”). Kunden åtar sig att säkerställa att de uppgifter som framgår av Orderbekräftelsen är korrekta och överensstämmer med lagd beställning. 

2.2    Orderbekräftelsen utgör Kundens kvitto och bör därför sparas för det fall Kunden har behov av att kontakta Säljaren. För det fall Kunden inte erhåller någon bekräftelse inom tolv timmar från köpet ska denne kontakta Säljaren enligt de kontaktuppgifter som återfinns i avsnitt 1.

2.3    Villkoren utgör en del av och kompletterar Köpeavtalet som ingås mellan Säljaren och Kunden. Säljaren förbehåller sig rätten att löpande göra ändringar i Villkoren. Ev. ändringar av Villkoren kommer att publiceras på Hemsidan. Villkoren vid datum för Köpeavtalets ingående är tillämpliga i förhållande till köpet av Bilen.

2.4    Säljaren garanterar att Bilen inte är belastad med skatteskulder samt att ev. restskulder inte kommer att belasta Kunden. 


3.    Pris, betalning och finansiering

Pris

3.1    Vid köp av Bilen gäller det priset som framgår av Hemsidan för den aktuella Bilen. Priset anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive mervärdesskatt. Priserna inkluderar inte betalnings- och/eller fraktavgifter, som istället anges separat. Sådana avgifter ska dock framgå av mottagen Orderbekräftelse eller på annat sätt via Hemsidan. 

3.2    Kundens slutliga pris – inklusive samtliga avgifter – framgår av Orderbekräftelsen. Säljaren har rätt att ta betalt – delsumma eller totalsumma – i direkt anslutning till köpet om inte annat följer av det betalsätt som Säljaren godkänner.

Betalsätt

3.3    Tillgängliga betalsätt för Kunden är; faktura, avbetalning och leasing. Säljaren samarbetar med DNB Finans avseende olika finansieringslösningar. För närmare information om respektive betalsätt hänvisas till:
https://suzukibilar.se/kopa-suzuki/finansiering-ekonomi

3.4    För det fall Kunden har valt avbetalning eller leasing kommer Kunden innan ingåendet av Köpeavtalet att erhålla information från Säljaren avseende tillämpliga kredit- och avbetalningsvillkor relaterade till respektive finansieringsform. Kunden kommer vid val av avbetalning eller leasing ingå ett separat avtal med DNB Finans där respektive finansieringslösning regleras genom av DNB Finans upprättade allmänna villkor.

Om Bilen är berättigad till klimatbonus, enligt gällande regler, kommer det under grundleasingtiden att utgå en klimatrabatt på leasingavgiften. För kännedom informeras härom att DNB Finans, i egenskap av leasinggivare, kan komma att ändra klimatrabattens storlek eller besluta om att klimatrabatten inte ska utgå om förutsättningarna för klimatrabatten ändras och kan i dessa fall kräva återbetalning för redan erhållen klimatrabatt. DNB Finans kan således ha rätt att kräva återbetalning för erhållen klimatrabatt även om Kunden löser leasingavtalet i förväg. Säljaren ansvarar inte för ev. utebliven utbetalning av klimatrabatt eller framtida återbetalningsskyldighet.

3.5    För det fall Kunden har valt avbetalning eller leasing kommer Säljaren eller Säljarens samarbetspartner att genomföra en kreditupplysning, vilket Kunden i förekommande fall kommer att upplysas om.


4.    Prisändringar

4.1    I det fall skatter, tullar eller offentliga avgifter höjs efter ingåendet av Köpeavtalet och detta påverkar det avtalade priset ska Köparen betala ett pristillägg som motsvarar höjningen, om den totala höjningen överstiger 1 000 kronor. För det fall skatter, tullar eller offentliga avgifter sänks efter ingåendet av Köpeavtalet ska detta komma Kunden till godo genom minskning av det avtalade priset, om den totala sänkningen överstiger 1 000 kronor. 

4.2    Kunden har rätt att frånträda Köpeavtalet utan kostnad om Säljaren kräver en högre höjning än vad som motsvarar:

(a)    2 % av det avtalade priset om det avtalade pri-set understiger 7,5 prisbasbelopp; eller 
(b)    4 % av det avtalade priset om det avtalade pri-set överstiger 7,5 prisbasbelopp.

4.3    Om en prishöjning uppkommer av en annan orsak, vilken ligger utanför Säljarens kontroll, och om denna inte heller har kunnat förutses och inträffar mer än 4 månader efter Köpeavtalets ingående ska Kunden betala ett pristillägg som motsvarar höjningen. Om pristillägget överstiger 4 % av det avtalade priset har Kunden dock rätt att frånträda köpet. En sänkning av priset ska komma Kunden till godo genom ett prisavdrag med motsvarande belopp.

4.4    Efter leveransdatum (se avsnitt 6) får en prishöjning inte ske förutsatt att leveransförseningen inte beror på orsaker utanför Säljarens kontroll som Säljaren skäligen inte har kunnat förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder Säljaren inte heller skäligen kan ha undvikit eller övervunnit.


5.    Avbeställning och rätt till ersättning

5.1    Kunden har rätt att avbeställa köp av ny Bil innan leverans har skett. Vid sådan avbeställning har Säljaren rätt till ersättning enligt följande.

5.2    Om Kunden avbeställer ny Bil inom en vecka efter det att Köpeavtalet har ingåtts har Säljaren som utgångspunkt rätt till ersättning med 1,5 % av det avtalade priset, dock lägst 3 000 kronor. Har Bilen försetts med extrautrustning ska Kunden dessutom ersätta Säljarens kostnader för på- och avmontering av utrustningen och övriga kostnader med anledning härav.

5.3    Om Kunden avbeställer ny Bil efter det att minst en vecka har passerat sedan Köpeavtalets ingående har Säljaren som utgångspunkt rätt till ersättning med 7 % av det avtalade priset, dock lägst 3 000 kronor. Detta gäller dock inte om Säljaren utan betydande förluster kan sälja aktuell ny Bil vidare till annan kund. 

5.4    För det fall ny Bils pris överstiger 7,5 prisbasbelopp har Säljaren, istället för vad som framgår av punkten 5.3, rätt till ersättning med 15 % av det avtalade priset om Kunden avbeställer Bilen senare än en vecka efter det att Köpeavtalet har ingåtts. Detta gäller dock inte om Säljaren utan betydande förluster kan sälja aktuell ny Bil vidare till annan kund.

5.5    Om avbeställd ny Bils pris understiger 7,5 prisbasbelopp har Säljaren inte rätt till ersättning om orsaken till avbeställningen beror på att Kunden, efter att Köpeavtalet har ingåtts och utan egen skuld, har råkat i varaktiga betalningssvårigheter genom t.ex. ar-betslöshet, sjukdom, dödsfall och Säljaren har underrättats om avbeställningen utan onödigt dröjsmål.


6.    Leverans

Allmänt vid leverans av Bil

6.1    Leverans av Bil ska som utgångspunkt ske inom det antal arbetsdagar som anges på Hemsidan, varpå den slutliga uppskattade leveranstiden ska framgå av Orderbekräftelsen. Beroende på val av Bil kan leveranstid komma att anges till ett uppskattat tidsintervall då leveranstid av framförallt ny Bil kan variera och ändras p.g.a. omständigheter såsom efterfrågan, tillverkningstid eller andra externa omständigheter. Leveranstid som anges på Hemsidan, och sedermera Orderbekräftelsen, kan komma att ändras och Säljaren åtar sig att löpande, alternativt på begäran från Kunden, hålla Kunden uppdaterad för det fall leveranstiden kan komma att ändras. För det fall ett uppskattat tidsintervall har angetts som leveranstid kommer Säljaren att informera Kunden om mer exakt leveransdatum när sådan information finns att tillgå.   Leverans ska alltid ske inom skälig tid. 

6.2    Leverans av Bil sker antingen genom hemleverans till Kunden eller genom att Kunden hämtar Bilen via det utlämningsställe som framgår av Hemsidan. Huruvida hemleverans eller utlämning gäller vid köp av Bil, samt om respektive leveranssätt är förenat med kostnader för Kunden, ska framgå på Hemsidan samt därefter även genom Orderbekräftelsen. Orderbekräftelsen ska vidare innehålla den leveransadress som Kunden har angett, alternativt den adress där Kunden ska hämta Bilen. Säljaren och Kunden har även möjlighet att ingå separat skriftlig överenskommelse avseende annat leveranssätt.

Försening gentemot Konsumenten 

6.3    För det fall leverans av Bilen är försenad ska Säljaren utan dröjsmål underrätta Konsumenten om förseningen. Om förseningen är av väsentlig betydelse har Konsumenten rätt att häva Köpeavtalet om denne inom skälig tid efter underrättelsen meddelar Säljaren därom. 

6.4    Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra Köpeavtalet om det föreligger ett hinder som denne inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga m.h.t. Konsumentens intresse av att Säljaren fullgör Köpeavtalet. Om ett sådant förhållande upphör inom rimlig tid får Konsumenten dock kräva att Säljaren fullgör Köpeavtalet.

Försening gentemot Köparen

6.5    För det fall leverans av Bilen är försenad ska Säljaren skyndsamt underrätta Köparen om förseningen. Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra Köpeavtalet om det föreligger ett hinder som denne inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga m.h.t. Köparens intresse av att Säljaren fullgör Köpeavtalet.


7.     Ångerrätt

Konsuments rätt att frånträda Köpeavtalet

7.1    Konsumenten har rätt att frånträda Köpeavtalet genom att till Säljaren lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 kalenderdagar från den dag som Konsumenten har fått Bilen i besittning (”Tidsfristen”). För det fall Konsumenten önskar nyttja aktuell ångerrätt kan denne använda sig av Säljarens blankett för ångerrätt. Blanketten kan laddas ned via Konsumentverket här, och förslagsvis översändas till Säljaren via den e-post-adress som anges i avsnitt 1. Konsumentens meddelande om ångerrätt har skett i rätt tid om denne har lämnat meddelandet inom Tidsfristen.

7.2    För det fall Konsumenten på ett korrekt sätt har frånträtt Köpeavtalet enligt ovan kommer Säljaren – efter att denne har bekräftat mottagandet av Konsumentens meddelande om utövandet av ångerrätten – att återbetala det belopp som Säljaren har erhållit från Konsumenten avseende Bilen med avdrag för ev. värdeminskning som ska bäras av Konsumenten enligt vad som anges nedan. Återbetalning ska ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar räknat från det datum då meddelandet om utövandet av ångerrätten lämnades till Säljaren. Säljaren förbehåller sig dock rätten att innehålla aktuell återbetalning till dess att Säljaren har mottagit Bilen. Säljaren kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalning som Konsumenten har tillämpat vid köpet av Bilen, om inte parterna överenskommer om annat.

7.3    Konsumenten svarar för att Bilen återlämnas till Säljaren utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 kalenderdagar från den dag då Konsumenten meddelade sitt utövande av ångerrätten enligt ovan. Konsumenten ska på egen hand, alternativt genom att kontakta Säljaren för bokning av återsändande av Bilen via Säljaren, återlämna Bilen till av Säljaren angiven returplats. Konsumenten är skyldig att betala kostnaderna för återsändandet av Bilen om inget annat har avtalats.

Värdeminskningsberäkning 

7.4    För det fall Konsumenten nyttjar sin ångerrätt enligt ovan är denne ansvarig för Bilens värdeminskning i den mån som värdeminskningen beror på att Konsumenten har hanterat/brukat Bilen i större omfattning än vad som har varit nödvändigt för att fastställa Bilens art, egenskaper eller funktioner. Detta värdeminskningsavdrag motsvarar differensen mellan Bilens värde vid återlämnandet av Bilen och Bilens värde den dag då Bilen levererades till Konsumenten. Vid beräkningen av värdeminskningsavdraget beaktas t.ex. försämring av Bilens skick p.g.a. att husdjur har vistats i Bilen, att rökning har skett i Bilen, antal körda mil (Konsumenten anses som en utgångspunkt ha hanterat/brukat Bilen i större omfattning än vad som har varit nödvändigt för att fastställa Bilens art, egenskaper eller funkt-ioner om denne har kört mer än 30 mil) och om Bilen i övrigt har skadats utvändigt och/eller invändigt. Vid fastställandet av värdeminskningsavdraget kommer en utvändig och invändig kontroll av Bilen att genomföras för att undersöka huruvida samtliga väsentliga funktioner fungerar och så att Bilen inte har några väsentliga brister. Säljaren avgör värdeminskningsavdragets storlek.


8.    Felansvar och riskövergång

Allmänt

8.1    Bilen anses överlämnad till Kunden i anslutning till att Kunden hämtar Bilen på valt utlämningsställe och därigenom får Bilen i sin besittning. För det fall hemleverans tillämpas ska Bilen anses överlämnad när Bilen finns tillgänglig på den leveransadress som framgår av Orderbekräftelsen och Kunden, eller någon till denne behörig företrädare, mottar nycklarna till Bilen. Bilen ska ha de egenskaper och vara av den kvalitet som följer av Köpeavtalet. 

8.2    Om Köpeavtalet avser privatleasing ska vad som anges i avsnitt 8 endast gälla t.o.m. den tidpunkt då leasingavtalet har aktiverats. Därefter ska DNB Finans villkor tillämpas. 

Felansvar gentemot Konsumenten

8.3    Säljaren ansvarar för fel enligt de bestämmelser som följer av konsumentköplagen (2022:260). 

8.4    Säljaren ansvarar för fel på Bilen som finns vid leveransen. Fel som visar sig inom 2 år från leveransen ska anses vara fel som Säljaren svarar för om inte Säljaren påvisar något annat eller om detta är oförenligt med Bilens eller felets art. Som exempel kan nämnas att Säljaren inte svarar för fel som denne kan visa uppstått till följd av Bilens ålder eller körsträcka. Om felet visar sig senare än 2 år efter leveransen av Bilen svarar Säljaren endast för felet om Konsumenten gör sannolikt att felet förelåg vid leveransen av Bilen eller om Säljaren har lämnat särskild garanti. 

8.5    Säljaren ansvarar inte för fel eller skada som orsakats av Konsumenten p.g.a. exempelvis bristfälligt underhåll eller oriktig hantering. Som fel räknas inte heller normalt slitage. 

Felansvar gentemot Köparen

8.6    Bilen ska anses felaktig i det fall Bilen avviker från vad som framgår av Köpeavtalet i fråga om bl.a. art, kvalitet och övriga egenskaper. Köparen ska noggrant undersöka Bilen vid leverans och får inte såsom fel åberopa vad denne måste antas ha känt till vid Köpeavtalets ingående eller borde ha märkt vid undersökningen. 

8.7    Vid köp av begagnad Bil är Köparen införstådd med att Bilen är begagnad och levereras i befintligt skick. Köparen godtar att Bilens skick inte motsvarar nyskick och är medveten om att befogade förväntningar vad gäller skicket sänks med anledning av att Bilen är begagnad. Köparen uppmanas att noggrant undersöka Bilen innan och senast i anslutning till leverans, i den mån som det är möjligt, för att bl.a. säkerställa att Bilen motsvarar Köparens förväntningar.  


9.     Reklamation

Allmänt

9.1    Kunden ska reklamera fel till Säljaren inom skälig tid från den tidpunkt då Kunden har upptäckt eller borde har upptäckt det aktuella felet.

9.2    Reklamation bör ske skriftligen och innehålla uppgifter om Kundens namn och personnummer/organisationsnummer, Bilens registrerings-nummer samt en beskrivning av aktuellt fel. Reklamation kan översändas till Säljaren via den e-post-adress som anges i avsnitt 1. 

Reklamation från Konsumenten

9.3    Reklamation från Konsumenten som har gjorts till Säljaren inom 2 månader efter det att Konsumenten har upptäckt felet ska alltid anses ha inkommit till Säljaren i rätt tid. Konsumenten förlorar rätten att göra gällande fel om denne reklamerar för sent. Reklamerar Konsumenten inte inom 2 månader från utgången av tidsperioden för näringsidkarens felansvar, vilket är 3 år från tidpunkten för leverans av Bilen till Konsumenten, förlorar Konsumenten rätten att åberopa felet om inte annat följer av lämnade garantier, Köpeavtalet eller annan utfästelse. 

Reklamation från Köparen

9.4    Köparen ska skriftligen reklamera fel till Säljaren inom skälig tid efter det att Köparen märkt eller borde ha märkt felet. Reklamerar inte Köparen inom 2 år, från det att denne har tagit emot Bilen, förlorar Köparen rätten att åberopa felet om inte annat följer av lämnade garantier eller annan utfästelse. 


10.    Påföljder vid fel

Påföljder vid fel gentemot Konsument

10.1    Konsumenten har vid konstaterat fel rätt att fritt välja mellan avhjälpande eller omleverans förutsatt att detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Säljaren. Säljaren har vidare rätt att avhjälpa felet eller att omleverera även om Konsumenten kräver prisavdrag eller hävning, förutsatt att det sker på Säljarens bekostnad, inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Konsumenten. 

10.2    Konsumenten har rätt att kräva prisavdrag som svarar mot felet eller att häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte kan ske inom skälig tid efter reklamationen och utan väsentlig olägenhet för Konsumenten. Detsamma gäller om felet kvarstår trots avhjälpande eller omleverans. Om felet, m.h.t. varans karaktär och omständigheterna i övrigt är allvarligt, har Konsumenten rätt till prisavdrag eller hävning utan föregående försök till avhjälpande eller omleverans. Konsumenten får inte häva köpet om Säljaren visar att felet är ringa. 

10.3    Vid hävning ska Konsumenten återlämna Bilen mot att Säljaren återbetalar köpeskillingen jämte ränta (Riksbankens referensränta + 2 % under innehavstiden). Säljaren har rätt till ersättning för den nytta som Konsumenten har haft av Bilen. Vid bedömningen av om Konsumenten ska betala ersättning för sådan nytta ska hänsyn tas till de besvär och olägenheter som Konsumenten har haft. I normalfallet beräknas ersättning för sådan nytta till summan av 0,5 % av köpeskillingen per månad sedan leveransen och 0,5 % av köpeskillingen per körda 100 mil sedan leveransen. Konsumenten ska efter avräkning erhålla minst ett belopp som ger Konsumenten möjlighet att köpa en felfri bil som, beträf-fande standard och skick, motsvarar den återlämnade Bilen.

10.4    Konsumenten har rätt till ersättning i enlighet med konsumentköplagen för skada som har uppkommit till följd av att Bilen är felaktig eller för att Säljaren har varit i dröjsmål med leverans. Skadeståndet omfattar inte förlust i näringsverksamhet och Konsumenten är vidare skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa ev. skada. 

Påföljder vid fel gentemot Köpare

10.5    För det fall konstaterat fel föreligger och detta inte beror på Köparen eller något förhållande på dennes sida, har Köparen rätt att begära kostnadsfritt avhjälpande från Säljaren om sådant avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Säljaren. Säljare har vid sådan begäran rätt att, för det fall det önskas, istället omleverera.

10.6    Köparen har rätt att kräva omleverans om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för denne och Säljaren insåg eller borde ha insett detta. Köparen får dock inte kräva omleverans om det för Säljaren föreligger ett hinder som denne inte kan övervinna eller om omleverans skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga m.h.t. Köparens intresse av att Säljaren fullgör omleverans. Köparen har inte heller rätt att kräva omleverans om det är fråga om en Bil som fanns vid köpet och som, m.h.t. sina egenskaper och vad parterna måste antas ha förutsatt, inte kan ersättas med någon annan bil. 

10.7    Köparen får inte kräva avhjälpande eller omleverans om denne inte lämnar Säljaren meddelandet om sådant krav i samband med att Köparen reklamerar eller inom skälig tid därefter. 

10.8    För det fall avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får Köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Prisavdrag ska beräknas i enlighet med 38 § köplagen (1990:931). Köparen har rätt att häva Köpeavtalet p.g.a. fel för det fall felet är av väsentlig betydelse för Köparen och Säljaren insåg eller borde ha insett detta. 


11.    Inbytesbil

11.1    För det fall Kunden i anslutning till Köpeavtalet har bytt in en bil garanterar Kunden att denna inbytesbil inte har några för Kunden kända fel utöver dem som Kunden uttryckligen har informerat Säljaren om. Kunden ska vidare lämna uppgifter om ev. reparationer eller liknande som har utförts på inbytesbilen.

11.2    Kunden garanterar att inbytesbilen är Kundens egendom utan annan inskränkning i äganderätten än vad som följer av att den står som säkerhet för den skuld som anges i Köpeavtalet. I det fall skulden skulle vara högre än vad Kunden har uppgett sänks nettopriset på inbytesbilen i motsvarande mån. 

11.3    Inbytesbilen ska lämnas till Säljaren i samma skick som den var vid värderingstillfället om inte annat har avtalats mellan parterna. 

11.4    Om inbytesbilen är i påtagligt annorlunda skick, än vid värderingstillfället, kan Säljaren kräva omvärde-ring, dock inte enbart p.g.a. förändrad körsträcka om denna förändring understiger 150 mil i jmf. med vad som var fallet vid värderingstillfället. Avdrag görs i sådana fall med 10 kronor per mil, om inte annat belopp har avtalats. Part har också rätt att kräva omvärdering av inbytesbilen om värdet av inbytesbilen, direkt eller indirekt, påverkas genom ändringar i skatter eller liknande myndighetsbeslut med mer än 2 %, dock minst 2 000 kronor.

11.5    Kunden ska betala fordonsskatt, trängselskatt, försäkringar och andra avgifter t.o.m. det datum som inbytesbilen lämnas till Säljaren. Kunden garanterar vidare att inbytesbilen inte är belastad med obetalda skatter eller avgifter vid inlämningstillfället. 


12.    Immateriella rättigheter

Allt innehåll som används, tillhandahålls eller återfinns på Hemsidan, såsom t.ex. text, grafik, design, logotyper, varumärken, källkod m.m., ägs eller licensieras av Säljaren. Kunden får inte kopiera, ändra, tillgodogöra sig, modifiera, distribuera, publicera eller på annat sätt bereda sig tillgång till sådana immateriella rättigheter.   

13.    Garantier och assistans

13.1    För det fall Kunden köper en ny Bil erbjuder Säljaren diverse olika garantier och assistans, vilka framgår närmare på https://suzukibilar.se/aga/garanti-och-assistans.

13.2    För det fall Kunden ingår avtal om köp av begagnad Bil gäller de garantier som framgår av Köpeavtalet.


14.    Personuppgifter och länkar

14.1    Kunden garanterar att de personuppgifter som fylls i vid köp eller beställning är korrekta och fullständiga. Säljaren ansvarar inte för ev. felaktigt ifyllda uppgifter. Säljaren värnar om Kundens personliga integritet och personuppgifter. Säljaren eftersträvar en hög nivå av skydd för personuppgifter och använder därför dessa på ett omsorgsfullt sätt. För Säljarens behandling av personuppgifter gäller Säljarens integritetspolicy som även finns tillgänglig på https://suzukibilar.se/integritetspolicy.

14.2    Säljaren kan länka till andra hemsidor som ligger utanför Säljarens kontroll. Även om Säljaren försöker säkerställa att Säljaren endast länkar till hemsidor som delar Säljarens personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter, enligt Säljarens integritetspolicy, ansvarar inte Säljaren för skydd av information eller personuppgifter som Kunden erhåller respektive tillhandahåller på andra hemsidor än Säljarens egna hemsida.


15.    Registrering, varudeklarering m.m.

Registrering

15.1    Säljaren ansvarar för att Bilen registreras på Kunden om inget annat har överenskommits. Avseende försäljning av begagnad Bil ansvarar Säljaren vidare för att Bilen är besiktigad om inget annat har överenskommits. Kunden ansvarar för att Bilen är försäkrad dagen för leverans eller senast när Bilen tas i trafik. Kunden ansvarar vidare för samtliga kostnader relaterade till registrering och/eller besiktning, vilka ska framgå av Orderbekräftelsen och/eller Hemsidan. 

Varudeklarering av Bilen

15.2    För det fall Konsumenten köper en begagnad Bil av Säljaren varudeklareras Bilen enligt Konsumentverkets riktlinjer för varudeklaration av begagnade personbilar. Riktlinjerna innehåller krav som Konsumentverket finner väsentliga ur konsumentsynpunkt, vilka har utarbetats efter överläggningar med Motorbranschens Riksförbund (MRF). Med begagnad personbil menas bil, inrättad för befordran av personer, som har körts över 1 000 mil. Säljaren tillhandahåller varudeklaration för Bilen på Konsumentens förfrågan. 

Återtagandeförbehåll 

15.3    Säljaren är sakrättslig ägare av Bilen till dess Kunden har fullgjort samtliga avtalade åtaganden gentemot Säljaren. Säljaren ansvarar dock för att Kunden registreras som ägare av Bilen hos Transportstyrelsen. Ev. kostnader som uppkommer i anslutning härtill ska bäras av Köparen om parterna inte överenskommer om annat.

Leasing

15.4    Om Kunden via Hemsidan har ingått ett leasingavtal är Säljaren endast återförsäljare av Bilen. Leasing-avtalet ingås mellan Kunden och DNB Finans. M.h.t. att Säljaren endast är återförsäljare av Bilen gäller Villkoren endast fram till den tidpunkt då leasingavtalet aktiveras, därefter ska DNB Finans villkor gälla. Avseende Konsumenten är detta som utgångspunkt 14 dagar efter det att Konsumenten har mottagit Bilen. 


16.    Force majeure och reservation

16.1    Säljaren är befriad från att fullgöra de förpliktelser som åligger Säljaren vid omständigheter som Säljaren inte har kunnat råda över, såsom, men inte begränsat till, allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, epidemi/pandemi, tekniska problem, fel i el /tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänst/vara från underleverantör p.g.a. omständighet som här angetts eller liknande händelser.

16.2    Säljaren reserverar sig för ev. felskrivningar, lagersaldo, prisjusteringar och dylikt.


17.    Klausulers giltighet m.m.

17.1    Om en eller flera bestämmelser är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet ska detta inte påverka övriga bestämmelsers giltighet.

17.2    För det fall specifik reglering saknas ska utfyllnad av Villkoren gentemot Konsumenten ske genom tilllämpning av konsumentköplagen och gentemot Köparen genom tillämpning av köplagen. 


18.    Tvister och tillämplig lag

Allmänt

18.1    Svensk lag ska tillämpas på Villkoren och ev. tvist ska avgöras i enlighet med svensk rätt. 

Konsument

18.2    Tvist ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion mellan parterna. I händelse av tvist kan Konsumenten även vända sig till konsumentvägledning eller Allmänna reklamationsnämnden, se www.arn.se för ytterligare information därom. För det fall parterna inte kan nå en samförståndslösning ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

Köpare

18.3    Tvist i anledning av Köpeavtalet ska avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. 

 

Villkor uppdaterade 2023.01.02